Ezginin G��nl������ - Ya��ma Ya��mur

Am 
Yapamam sen yoksan     )
A     Dm        )
Olamam ki sensiz      )2
F    G     F  Am )
Ne anam ne babam, kimsesiz )

Dm  Am   Dm    Am
Yama yamur, emsiyem yok )
Dm  Am   Dm    Am )2
alma tanbur, sevgilim yok )

  Am     Dm     E7    Am
 ( Sensiz her yer bombo, stanbul Ankara
 (        Dm    E     Am
 ( Yedi renk var derlerdi, yedisi de kapkara
A (     Dm    E7   Am
 ( Akreple yelkovan dnyor nedensiz
 (      Dm    E    Am
 ( Kotum geldim sana, yapamam ki sensiz }2

Dm  Am   Dm    Am
Yama yamur, emsiyem yok )
Dm  Am   Dm    Am )2
alma tanbur, sevgilim yok )

Tekrar (A)

Dm  Am   Dm    Am
Yama yamur, emsiyem yok )
Dm  Am   Dm    Am )3
alma tanbur, sevgilim yok )